Klimatizace

Co je klimatizace:

Klimatizací se pro účely tvorby vnitřního prostředí tj. interního mikroklimatu budov rozumí úprava vzduchu sledující zajištění požadované čistoty, teploty a vlhkosti vzduchu v místnostech souborem technických prvků vytvářejících klimatizační zařízení. Z fyzikálního hlediska je klimatizační zařízení systémem se čtyřmi funkcemi vyplývajícími s úprav vzduchu, jenž tvoří chlazení, ohřev, vlhčení a odvlhčování. Klimatizační zařízení plní podle svého provedení funkce:

- výměnu vzduchu v místnosti vzduchem vnějším s odvodem škodlivin, tzn. řízené větrání,
- filtraci vzduchu, event. jeho další speciální úpravy (ionizaci, sterilizaci, ap.),
- chlazení nebo vytápění místností, což představuje úpravu teploty vzduchu,
- zvlhčování nebo odvlhčování vzduchu v místnosti tzn. úpravu vlhkosti vzduchu.

Systémy klimatizace

- Split systém klimatizační jednotky
- Mobilní klimatizační jednotky
- VRV systém

Split systém:

Se skládá z vnitřní a venkovní jednotky, které jsou vzájemně propojeny potrubím chladiva (tepelně izolované měděné potrubí). Vnitřní jednotka obsahuje výparník, ventilátor, škrtící ventil a čidlo teploty v uzavřeném výparníku dochází k vypařování kapalného chladiva, čímž je mu odebíráno teplo. Vzduch, který je v místnosti přes filtr nasáván, proudí přes tento chladný výparník a ochlazený je vyfukován výdechovou klapkou zpět do místnosti.
Vnější jednotka obsahuje kompresor a kondezátor s ventilátorem. Plynné chladivo vypařené ve výparníku vnitřní jednotky je nasáváno potrubím chladiva do vnější jednotky, kde je kompresorem stlačováno a poté prochází kondenzátorem. Kondenzátor je ochlazován venkovním vzduchem pomocí ventilátoru čímž dochází k opětovnému zkapalnění chladiva. Kapalné chladivo je opět přiváděno potrubím chladiva do vnitřní jednotky, a tímto je oběh chladiva v chladícím okruhu uzavřen.

Multi split systém:

je principiálně obdobný split systému, pouze umožňuje připojení dvou až pěti vnitřních jednotek na jednu společnou jednotku vnější.

Modely s tepelným čerpadlem:

mohou pracovat v režimu chlazení i topení. V režimu topení je teplo získáváno z vnějšího vzduchu a to i při nižší teplotě venkovní než vnitřní. Protože tato zařízení pracují na principu tepelného čerpadla (funkce výparníku a kompresoru jsou v režimu topení prohozeny ), je možno získat z jedné kWh elektrické energie až 3,5 kWh tepla, čímž dochází ke značným energetickým úsporám.

Mobilní klimatizační jednotky:

Jsou z hlediska instalace nejjednodušší klimatizační zařízení. U jednotek v kompaktním provedení jsou všechny komponenty chladícího okruhu (kompresor, kondenzátor, škrtící element i výparník včetně ventilátorů) uvnitř jednotky. Odvod odpadního horkého vzduchu sloužícího k ochlazování kondenzátoru je zajištěn pružnou hadicí, která se připojuje do otvoru v obvodové zdi nebo okně, nebo se jen zasune do pootevřeného okna či dveří. Jednoky bývají vybaveny mechanickým nebo elektronickým termostatem na kterém se nastavuje požadovaná teplota v místnosti. Některé modely jsou vybaveny dálkovým ovládáním a řadou doplňkových funkcí. Pro přitápění mohou být vybaveny elektrickým topným tělesem nebo tepelným čerpadlem. Jednotky s odděleným kondenzátorem mají panel kondenzátoru připojen pružným svazkem potrubí o délce až 3,6m, kterým umožní bezproblémové umístění kondenzátoru do vnějšího prostoru.

VRV systémy

VRV je předurčen pro komfortní klimatizaci celých budov .Systémy VRV pracují podobně jako splitsystémy s přímým výparem chladiva a umožňují napojení mnoha vnitřních jednotek na jednu jednotku vnější. Dodávají se ve variantách pouze pro chlazení, s tepelným čerpadlem, nebo s rekuperací tepla mezi místnostmi. mohou být v provedení nástěnném, podstropním, kazetovém (do podhledu), nebo do VZT potrubí. Rozvod potrubí chladiva je řešen páteřním potrubím, ze kterého vedou odbočky k jednotlivým vnitřním jednotkám.

Daikin   Samsung   Sinclair